Dansk version English version Facebook Youtube Instagram

MXD ændrer støtteordninger fra 1. januar

Publiceret

MXD har fra årsskiftet foretager en række ændringer af Eksportstøtten. Ændringerne har til formål at gøre det mere overskueligt, hvilken pulje en ansøger bør søge i forhold til et givent projekt, at tilpasse puljerne til ændrede markedsforhold og at øge reaktionsevnen over for unikke markedsmuligheder. Ændringerne, kort fortalt:

Puljerne ”Eksportstøtte til Pladeselskaber” og ”Eksportstøtte til Kunstnere” er slået sammen til én pulje: ”Eksportstøtte til markedsudvikling”. Majoriteten af alle projekter vil falde under denne pulje, som vedrører det fortløbende arbejde med etablering af kunstneren/bandet på et eller flere eksportmarkeder. Endvidere øges antallet af ansøgningsrunder fra fire til fem gange årligt.

Der er etableret en ny ad-hoc pulje, ”Dynamisk Eksportstøtte til unikke markedsmuligheder”, med hurtig adgang til støtte – til at udnytte momentum omkring danske hits på eksportmarkederne eller andre unikke markedsåbninger. Læs i pkt. 2 nedenfor, hvilken type projekter der er kvalificeret til denne ordning.

Hidtil har MXD ikke medtaget eventuelle lønninger til musikere og crew på omkostningssiden ved beregningen af støttegrundlaget for et projekt. Fra nu af indgår disse omkostninger også i støttegrundlaget (dog kun op til en fastsat maksimum-sats pr. musiker/crew pr. job – se de generelle betingelser).

Pr. 1. januar 2012 uddeler MXD således støtte til musikbranchens eksportprojekter igennem tre puljer:

1. Eksportstøtte til markedsudvikling

Støtte til rejseomkostningerne ved koncerter, showcases etc. samt anden markedsføring – fx annoncering, hyre af pr-agenter og radio-pluggers. Der er ansøgningsfrister: 15. januar, 1. marts, 1. maj, 1. august og 1. oktober.

2. Dynamisk Eksportstøtte til unikke markedsmuligheder

Støtte til de samme aktiviteter som i ovennævnte pulje, men med mulighed for at søge løbende og med en sagsbehandling på maks. en uge. Denne pulje har til formål at støtte op omkring fx de hit-drevne projekter. For at komme i betragtning, skal ansøgeren kunne dokumentere, at der foreligger en unik markedsåbning. Eksempler på en sådan åbning kunne være: En top-ti placering på iTunes på eksportmarkedet, en høj radio-rotation på eksportmarkedet, deltagelse i et prestigefuldt awardshow eller fx muligheden for at spille support-jobs for en – på eksportmarkedet – særligt populær kunstner. Ingen ansøgningsfrist.

3. Eksportstøtte til branchefolk

Støtte til danske branchefolks internationale rejseaktivitet på vegne af danske kunstnere. Ingen ansøgningsfrist.

BEMÆRK: Der anvendes elektroniske ansøgningsskemaer til alle puljer. Se nærmere og/eller ansøg her.

Det fremgår af ansøgningsskemaerne, hvilke elementer, at MXD lægger vægt på i vurderingen af en ansøgning/forretningsplan. For samtlige puljer gælder dog følgende:

Generelle ansøgnings- og vurderingskriterier:

 • MXD kan yde støtte til eksportprojekter inden for rock- og pop-genren (og sub-genrer).
 • Ansøger (kunstneren og dennes forretningsmæssige bagland) skal være professionelt arbejdende med musikken. Der ydes ikke støtte til hobbyvirksomhed, kulturel udveksling, sociale projekter o.l.
 • Ansøger og dennes rettigheder skal være hjemmehørende i Danmark, og der skal svares skat på indtægterne ved projektet i Danmark.
 • Bedømmelsen af en ansøgning tager udgangspunkt i en vurdering af, hvor stærk en forretningsplan, der er bag projektet – Hvor gennemarbejdet er projektet? Hvad er det langsigtede perspektiv? Hvor stærke samarbejdspartnere (pladeselskaber eller distributører, managements, bookingbureauer, mediepartnere osv.) er der i Danmark og på det pågældende eksportmarked? Hvilke ressourcer investerer disse samarbejdspartnere i projektet. osv.
 • For at muliggøre slagkraftige og ambitiøse eksportprojekter, foretager MXD en prioritering af støttemidlerne, frem for at uddele mindre støttebeløb til et større antal projekter. Ved en given uddeling prioriterer MXD således de projekter, der efter MXDs vurdering af ansøgningerne bygger på de stærkeste forretningsplaner, jf. forrige punkt.
 • MXD støtter projekter med ml. 0–50 %. Det er altså en grundlæggende betingelse, at der er en egenfinansiering på mindst 50 % fra branchen. Denne finansiering kan komme fra ansøgeren, bandet/kunstneren, samarbejdspartnere i ind- og udland eller andre..
 • Der gives ikke støtte til produktion af plader eller videoer
 • MXD yder støtte til etableringsfasen på eksportmarkederne. Dvs. MXD kan støtte underskudsgivende projekter – altså projekter, hvor omkostningerne er større end indtægterne. Bemærk, at mens samtlige lønomkostninger skal oplyses og dokumenteres, indgår de på omkostningssiden i MXDs beregning af støttegrundlaget med en fast sats.
 • Eksportstøtten gives til et konkret projekt. Dette betyder, at hvis omkostningerne ved et projekt bliver mindre en forventet, og hvis dette medfører, at ikke al den bevilligede støtte anvendes, da kan restbeløbet ikke overføres til andre af bandets projekter. Beløbet vil da blive tilbageført til MXD. Hvis et projekt ændres undervejs i forhold til det i ansøgningen oplyste (mht. aktiviteter, terminer, samarbejdspartnere etc.), skal dette oplyses til og godkendes af MXD. Vurderer MXD, at væsentlige forudsætninger i forhold til den oprindelige ansøgning er bristede, kan støtten ligeledes trækkes tilbage.
 • Eksportstøtte udbetales, efter at projektet er blevet afviklet. For at støtten kan udbetales, skal der indsendes regnskab og bilag vedr. projektets udgifter og indtægter samt dokumentation for projektets afvikling og en evaluering heraf, senest 1 måned efter at projektet er afviklet.
 • Det påhviler ansøgeren at informere samtlige involverede musikere og samarbejdspartnere i projektet, at det er støttet af MXD samt at kreditere MXD hvor muligt (programmer, flyers, covers, pressemeddelelser, invitationer, online medier, takketaler, interviews osv). Logo kan hentes her.
 • Ved støtte fra MXD gøres ansøgere opmærksom på, at der ikke til samme projekt kan opnås støtte fra Statens Kunstråds Musikudvalg og musikkens genreorganisationer.
 • Ved turnévirksomhed i visum-krævende lande – eksempelvis USA – skal visum og andre indrejsetilladelser være på plads for at støtte kan udbetales. OBS: Vær opmærksom på, at der for tiden synes at være en mange måneder lang for behandling af ansøgning om arbejdsvisum til USA. Ansøgningen bør derfor påbegyndes så tidligt som overhovedet muligt.