Dansk version English version Facebook Youtube Instagram
Publiceret

NB: Der kan pt. ikke søges om støtte via denne pulje. Puljen er pga. Covid-19  og den stort set  “lammede” rejse-aktivitet sat i bero pr. 1. januar 2021.

For at styrke eksporten af dansk-produceret sange har DPA (foreningen for sangskrivere, komponister, tekstforfattere og producere inden for det kommercielle og populære felt) afsat et årligt støttebeløb til branchefolks mødeaktiviteter i udlandet vedrørende danske rytmiske sangskrivere/producere/komponister.

Støttemidlerne kommer fra Kodas Kulturelle Midler og puljen administreres af MXD.

Puljens formål
Puljen understøtter branchefolks/musikselskabers arbejde med at etablere og udvikle danske rytmiske sangskriveres internationale karrierer og afsætning på det globale marked.  

Hvem kan søge?
Branchefolk (fx en manager, et forlag, en A&R-person), som repræsenterer sangskriverens kommercielle interesser ift. den planlagte mødeaktivitet i ansøgningen.  

Sangskrivere kan ikke søge denne pulje (i forbindelse med fx deltagelse i camps, sessions). Her henvises i stedet til DPA’s egne puljer eller til de øvrige komponistforeninger under Koda.

Hvad kan der søges om støtte til?
Branchefolk kan søge om støtte til omkostningerne (transport og ophold) ved mødeaktivitet i udlandet. Der kan søges om støtte til rejser:

  • hvor branchepersonen rejser sammen med en dansk sangskriver (som fx skal deltage i en session eller camp) for at repræsentere denne og holde med møder med selskaber/personer, som kan fremme sangskriverens karriere og eksport.
  • hvor branchepersonen rejser alene – til møder i udlandet for at ”pitche” danske sange.

Sådan vurderes ansøgningerne
Bedømmelsen af en ansøgning er baseret på en vurdering af:

  • hvor konkret rejsens formål og indhold er (Fx: Hvor mange af de planlagte møder er bekræftede?)
  • mødernes potentiale (Eksempelvis vurderet ud fra musikselskabets tyngde samt om der er møder med beslutningstagere/influenter?)
  • sangskriverens karriere (baggrund, tidligere resultater, momentum etc.)

Uddelingspolitik
Målet er at der skal kunne ansøges året rundt. Og at overførslen af støttemidler (eller underskud) mellem årerne minimeres mest muligt.

For at indfri det årlige budgetmål, vil MXD således foretage en løbende prioritering og yde støtte til de efter vores vurdering bedste projekter.

Støtten vil udgøre ml. 0-50% af de samlede rejseomkostninger.

Der efterbevilliges ikke ekstra støtte (som fx i tilfælde af, at nogle omkostninger blev dyrere end forventet).

Ansøgningsfrister
Der kan indsendes ansøgninger året rundt. Bemærk dog, at MXD ikke sagsbehandler ansøgninger i juli måned. Husk derfor: Har du rejser i juli måned, skal ansøgningen indsendes senest ultimo juni.

En ansøgning skal være indsendt senest tre dage før første rejsedag. Det anbefales, at ansøgningen først indsendes, når 80% – 90% af møderne er blevet bekræftet.

Projekter, som er helt eller delvist afviklet (når ansøgningen indsendes) sagsbehandles og støttes ikke.

Sagsbehandlingstid
Du får svar senest 3 uger efter, at du har indsendt ansøgningen.

Ofte vil der dog være svar inden for 1 uge, men i meget travle perioder og omkring helligedage kan sagsbehandlingstiden altså være længere.

Dette betyder, at det kan ske, at en ansøger tager af sted før, at ansøgningen har fået tilsagn eller afslag.

Der kan ikke rykkes for et hurtigere svar.

Hvem behandler ansøgningerne?
Ansøgningerne sagsbehandles af MXD’s daglige ledelse og administration og en faglig repræsentant fra DPA.

I tvivlstilfælde og ift. ansøgninger der afviger fra normen (i omfang og omkostninger), tages DPA’s og MXD’s bestyrelser med på råd. 

Puljens uddelinger (støtteniveauer og vurderingskriterier) evalueres periodemæssigt af DPA’s og MXD’s bestyrelser med henblik på løbende at optimere sagsbehandlingen og udbyttet af puljen.