Generelle betingelser

Ud over de specifikke krav til hver af de tre puljer, gælder en række betingelser for samtlige puljer:

 • MXD kan yde støtte til internationale projektfremstød for rock- og popmusik (inkl. deres relaterede genrer – dvs. lige fra dance over mainstream pop til metal).
 • Ansøger (kunstneren og dennes forretningsmæssige bagland) skal være professionelt arbejdende med musikken. Der ydes ikke støtte til hobbyvirksomhed, kulturel udveksling, sociale projekter og lignende.
 • Rettighederne til musikken skal være hjemmehørende i Danmark, og der skal svares skat af indtægterne ved projektet i Danmark.
 • MXD yder kun støtte til internationale projektfremstød, der opererer med underskud, hvilket betyder, at de samlede omkostninger overstiger de direkte indtægter ved det specifikke projekt, såsom koncerthonorarer.
 • MXD yder en støtte på op til maksimalt 50 % af projektets støttegrundlag, men ofte er støttebeløbet mindre. Det er altså en grundlæggende betingelse, at der er en egenfinansiering på mindst 50 % fra branchen. Denne finansiering kan komme fra ansøgeren, bandet, samarbejdspartnere i ind- og udland eller andre interessenter, se dog næste punkt.
 • Støttegrundlaget defineres som de samlede omkostninger minus de direkte indtægter ved det specifikke projektfremstød, der som nævnt skal give et underskud. De direkte indtægter, som skal angives i ansøgningen og evalueringen til MXD, omfatter koncerthonorarer, salg af merchandise ved koncerterne m.m. samt sponsorater og anden støtte til det konkrete fremstød. Afledte indtægter ved fremstødet, såsom et øget pladesalg, KODA-indtægter etc. skal ikke angives i budgettet eller det endelige regnskab. Det samme gælder egenfinansiering fra kunstneren selv eller dennes musikselskaber. Men skriv gerne i projektbeskrivelsen, hvis f.eks. nogle af de involverede musikselskaber er med til at finansiere underskuddet, evt. via forskud eller investeringer, der skal recoupes (tilbagebetales).
 • Støtten gives til et konkret projektfremstød. Dette betyder:
  – At hvis omkostningerne ved et projektfremstød bliver mindre end forventet og ikke al den bevilgede støtte anvendes, da kan restbeløbet ikke overføres til andre af kunstnerens/bandets projekter. Restbeløbet vil derimod blive tilbageført til puljen, således at andre kan få gavn af midlerne.
  – At hvis projektet ændres undervejs i forhold til det i ansøgningen oplyste (mht. aktiviteter, terminer, samarbejdspartnere etc.), skal dette oplyses til og godkendes af MXD. Vurderer MXD, at væsentlige forudsætninger i forhold til den oprindelige ansøgning er bristede, kan MXD annullere støtten.
 • MXD’s aktivitet er finansieret af Kulturministeriet, hvilket godkendes årligt af Folketinget. Tilsagn om støtte fra MXD er til enhver tid betinget af, at denne finansiering er til stede. Skulle Kulturministeriets tilskud til MXD ikke blive godkendt af Folketinget eller på anden vis inddraget, forbeholder MXD sig ret til at tilbagetrække alle ikke udbetalte tilsagn.
 • MXD indberetter det udbetalte støttebeløb til Skat. Vær i øvrigt opmærksom på, at der også skal betales am-bidrag af støtten.
 • Det påhviler ansøgeren at informere samtlige involverede musikere og samarbejdspartnere i projektet, at det er støttet af MXD samt at kreditere MXD hvor muligt (programmer, flyers, covers, pressemeddelelser, invitationer, online medier, takketaler, interviews osv). Logo kan hentes her.
 • Ved koncerter i visum-krævende lande – eksempelvis USA – skal visum og andre indrejsetilladelser være på plads for at støtte kan udbetales. OBS: Vær opmærksom på, at det kan tage adskillige måneder at få et arbejdsvisum til USA.
 • Ved afslag kan der ikke søges om støtte til det samme projekt igen, men det er naturligvis muligt at søge støtte til andre projekter med kunstneren.

Hvilke omkostninger kan medtages i ansøgningen:

 • Det fremgår af ansøgningsskemaerne, hvilke omkostninger som kan medtages. Men overordnet set yder MXD støtte til markedsføring, transport, ophold samt lønninger til musikere og crew efter fastsatte takster.
 • MXD’s støtteniveau er baseret på vores egen erfaring med, hvad der må betragtes som et rimeligt omkostningsniveau for eksempelvis ophold samt fly- og togrejser på økonomiklasse. Hvis der rejses dyrere, er dette i princippet i orden med MXD, men det bliver for egen regning, og hvis MXD imødekommer ansøgningen, må man således forvente at få et støttetilsagn, der i tilsvarende mindre grad dækker disse omkostninger.
 • MXD yder ikke støtte til fortæring, men det er muligt at medtage disse omkostninger i ansøgningen, idet vi anerkender at de udgør en reel udgift og bør indgå i beregningen af støttegrundlaget.
 • Omkostninger til fortæringen kan medtages enten som diæter, hvor der efterfølgende skal udfyldes en tro- og loveerklæring, eller som et estimat over de faktiske omkostninger, hvor der efterfølgende skal indsendes bilag. Det er ikke muligt at gøre begge dele.
 • MXD yder ikke støtte til køb af udstyr og lignende. Sådanne omkostninger kan ikke medtages i ansøgningen.   

Specifikt om afregning, evaluering og udbetaling af støtten:

 • Støtten kan først udbetales, efter at projektet er blevet afviklet. For at støtten kan udbetales, skal modtageren senest 1 måned efter projektets afvikling udfylde et regnskab og en evaluering via MXD’s elektroniske støttesystem, hvor der også skal uploades dokumentation for projektets afvikling samt bilag vedrørende projektets udgifter og indtægter.
 • Bilag skal uploades i en tilstrækkelig god kvalitet og høj opløsning til, at det er muligt at læse, hvad der står.
 • Udgiftsbilagene skal fordeles ud på de relevante budgetposter.
 • MXD kan ikke medregne udgifter, hvor der ikke er uploadet bilag.
 • Hvis der på omkostningssiden er medtaget en kommission til en agent, så skal de fulde koncerthonorarer (dvs. før agentens kommission er fratrukket) på indtægtssiden angives.
 • Udbetaling af støtte sker vanligvis senest 14 dage efter, at MXD har godkendt støttemodtagerens regnskab og evaluering af projektet (beregn dog længere tid i juli måned og over julen). Om nødvendigt forbeholder MXD sig dog ret til at udskyde udbetalingen af støtte, indtil den næstkommende rateudbetaling af Kulturministeriets tilskud til MXD.
Redigeret
21.03.2024